Lilla Parkskolan i Södertälje

Lilla Parkskolan grundades hösten 2014 och är en svensk F-6-skola där all undervisning sker på svenska förutom modersmålsundervisningen. Lilla Parkskolans pedagogik grundar sig i att elever lär sig bättre när de förstår och ser sig själva i en mångkulturell miljö. Att eleven utvecklas bäst i en miljö där lärande och arbete sätts i ett helhetssammanhang, både kulturhistoriskt och socialt, är också en utgångspunkt för undervisningen.

Vi anser att vår pedagogiska arbetsform ger eleven en skolgång som gör de mer redo för livet. Vi ser helheten i eleven, ger trygghet, goda förebilder och ett lärande som är glädjefyllt.

Lilla Parkskolans verksamhetsidé

Vi skapar en plats för lärande, bildning och personlig utveckling för alla så att eleverna uppnår de mål som finns i läroplanen.

Vi skapar en plats där eleverna får utveckla sitt modersmål till fullo i tal och skrift och där svenska språket ges en central roll som gör eleverna tvåspråkiga.

Vi skapar en plats där eleverna kan ta del av sin kulturella och historiska bakgrund som ger dem en identitet i det svenska samhället och gör dem till fullödiga medborgare som tar ansvar.

Lilla Parkskolan erbjuder

  • Vi har svenska och matematikprofil och har lagt ut mer tid i dessa ämnen än läroplanen föreskriver. 
  • Vi har en vuxen på 10 elever. 
  • En trygg studiemiljö där eleven blir sedd och bekräftad. 
  • Inkluderande och interkulturell 
  • Ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt