Elevhälsans Medicinska Insats

i samarbete med Klara Skolpool

Elevhälsans medicinska insats, EMI, (även kallad skolhälsovård) styrs både av skollagen (2010:800) och hälso- och sjukvårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet (HSL 2017:30). Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Skollagen ställer krav på att elevhälsans verksamhet ska vara av god kvalitet och säkerställa likvärdigt stöd (SFS 2010:800).

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) som är tillsynsmyndighet för EMI belyser betydelsen av hur verksamheten tillämpar ”hur” detta arbete utförs.

Vi har därför valt att samarbeta med Klara SkolPool som på entreprenad har vårdgivaransvar för skolhälsovården. Klara SkolPool bedriver en kvalitativ vård där kontinuerligt patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete är grundläggande för god vård och elevens bästa.

Klara SkolPool följer alla lagar och författningar som avser hälso- och sjukvård, inklusive skollagen och smittskyddslagen som styr vilka hälsobesök och vaccinationer som ska erbjudas i skolan. Verksamhetschef och vårdgivaren för skolan är enligt patientsäkerhetslagen registrerade i IVO:s register.

LOGO_klara_rgb

Tystnadsplikt

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt gällande lag och får därför inte delger övrig personal det som berör barnets/ungdomens hälsa, utan samtycke från vårdnadshavare. Alla kontakter dokumenteras i barnets datajournal som endast EMI har tillgång till.

Journalsystem

Journalsystemet som används är Prorenata vilket är det mest använda i Sverige, både i kommuner, friskolor samt statliga skolor. Det är endast skolhälsovårdens skolsköterska, skolläkare samt medicinskt rådgivande skolsköterska på skolan som har tillgång till uppgifterna däri samt den som vårdgivaren utsett som verksamhetschef för skolans skolhälsovård. 

Skolläkare

Tid för elever till skolläkaren bokas via skolsköterskan. Skolläkaren finns även tillgänglig för skolsköterskan vid exempelvis tillväxtbedömningar, vaccinationsplanering eller annat som skolsköterskan anser behöver bedömas av en skolläkare. Skolläkaren deltar även på elevhälsoteamsmöte vid behov.

Hälsokontroller/Hälsobesök

Skolsköterskan arbetar enligt rutiner i Klara SkolPools metodstöd. I förskoleklass görs kontroll av syn och hörsel. Det erbjuds hälsobesök och tillväxtbedömningar i årskurs 1, årskurs 4, 6, 8 samt årskurs 1 på gymnasiet. Inför hälsobesöken i åk 1, åk 4 och årskurs 8 får vårdnadshavare en digital hälsoenkät där bland annat information om elevens hälsa efterfrågas. I åk 8 samt år 1 på gymnasiet fyller vanligtvis ungdomen själv i hälsoenkäten. 

Vaccinationer

EMI erbjuder vaccinationer enligt det svenska nationella barnvaccinationsprogrammet.

Rulla till toppen